f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/11/2562 9,254.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 22,608.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายก่าร 19/11/2562 8,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 425,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 18/11/2562 12,692.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง จำนวน 1 งาน 18/11/2562 497,324.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 14/11/2562 141,946.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 14/11/2562 492,812.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ 13/11/2562 309,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13/11/2562 8,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 235,357.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 26,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,125 ลิตร จำนวน 1 รายการ 04/11/2562 56,376.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 26,598.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/10/2562 11,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 442 รายการ