f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/08/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562(เพิ่มเติม) งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองจิก-ห้วยแอ่ง ระหว่าง กม.64+364 - กม.66+870(LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/08/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562(เพิ่มเติม) งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม - วาปีปทุม ระหว่าง กม.13+300 - กม.15+452(LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/05/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 219 ควบคุม0102 ยางสีสุราช-ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.78+031-กม.79+606(LT,RT)เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 05/03/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 05/03/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 05/03/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.2+226 – กม.5+040(LT,RT) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 05/03/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.20+775 – กม.21+440,กม.21+860-กม.22+525(LT) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/03/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 219 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.72+500 – กม.72+920,กม.74+150-กม.75+095(LT,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 15/02/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงมหาสารคาม งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ในทางควบคุมของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ปริมาณงาน 1,188 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ