f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2566 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังซู-ห้วยลำเตา ตอน 1 ที่ กม.129+750 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/09/2565 คค 06046/พ.1/e-b/1/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-หนองขอน ระหว่าง กม.8+580-กม.9+450 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/08/2565 คค ๐๖๐๔๖/พ.๑/e-b/๑๖/๒๕๖๕ แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 48 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 21/12/2564 คค 06046/พ.1/1/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0202, 0203 ตอน บรบือ - หนองจิก - ห้วยแอ่ง ระหว่าง กม.56+660 - 56+866,กม.78+237 - กม.78+955 (CL) ปริมาณงาน 1,848 เมตร 24/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/15/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ตอน 2 ระหว่าง กม.52+544 - กม.55+089 (LT.,RT.),กม.57+997 - กม.59+750 (LT.,RT. 23/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/14/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม ระหว่าง กม.43+574 - กม.45+693 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 40,641.00 ตร.ม. 22/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/18/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน 1 ระหว่าง กม.74+014 - กม.76+054 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 39,140.00 ตร.ม. 22/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/13/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0202 ตอน บรบือ-หนองจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.56+613-กม.60+068 (RT.) ปริมาณงาน 40,501.00 ตร.ม. 22/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/10/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0201 ตอน ไพศาล-บรบือ ตอน 2 ระหว่าง กม.41+651-กม.43+675 (LT.),กม.42+224-กม.43+675 (RT.) ปริมาณงาน 40,448.00 ตร.ม 21/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/9/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทล. 219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.68+010 - กม.69+470 (LT.,RT.) ทล. 2444 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าพยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.00+000- กม.00+483 (LT.,RT.) 17/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/8/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ตอน 4 ระหว่าง กม.153+190 - กม.157+754 (RT.) ปริมาณงาน 53,573.00 ตร.ม. 17/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/5/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ตอน 1 ระหว่าง กม.134+160 - กม.137+548 (RT.) ปริมาณงาน 39,588.00 ตร.ม. 17/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/4/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ตอน 1 ระหว่าง กม.63+405 - กม.65+212 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 38,367.00 17/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/7/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ตอน 3 ระหว่าง กม.73+576 - กม.75+611 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 39,045.00 17/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/6/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0203 ตอน บรบือ-หนองจิก-ห้วยแอ่ง ระหว่าง กม.63+825-กม.64+985 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 26,608.00 ตร.ม. 17/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/3/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 80 รายการ