f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาสารคาม-บ้านม่วง ระหว่าง กม.2+142-กม.2+570 (LT,RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังซู-ห้วยลำเตา ระหว่าง กม.138+500-กม.138+611,กม.147+667-กม.148+230 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.674 กม.) 20/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ตอน 3 ระหว่าง กม.41+000-กม.41+999 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 8,991.00 ตร.ม. 21/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ- ยางสีสุราช ตอน 2 ระหว่าง กม.25+437 - กม.26+676 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 11,151.00 ตร.ม. 20/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2063 ตอนควบคุม 0100 ตอน บรบือ-โคกสี ตอน 3 ระหว่าง กม.3+505 - กม.4+534 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 9,261.00 ตร.ม. 21/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2063 ตอนควบคุม 0100 ตอน บรบือ-โคกสี ตอน 2 ระหว่าง กม.26+124 - กม.27+141 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 9,153.00 ตร.ม. 22/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0102 ตอน โกสุมพิสัย-โคกสูง ระหว่าง กม.25+507-กม.25+825 (LT.RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2566 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังซู-ห้วยลำเตา ตอน 1 ที่ กม.129+750 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/09/2565 คค 06046/พ.1/e-b/1/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-หนองขอน ระหว่าง กม.8+580-กม.9+450 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/08/2565 คค ๐๖๐๔๖/พ.๑/e-b/๑๖/๒๕๖๕ แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0202, 0203 ตอน บรบือ - หนองจิก - ห้วยแอ่ง ระหว่าง กม.56+660 - 56+866,กม.78+237 - กม.78+955 (CL) ปริมาณงาน 1,848 เมตร 20/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/15/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ตอน 2 ระหว่าง กม.52+544 - กม.55+089 (LT.,RT.),กม.57+997 - กม.59+750 (LT.,RT. 17/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/14/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม ระหว่าง กม.43+574 - กม.45+693 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 40,641.00 ตร.ม. 15/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/18/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน 1 ระหว่าง กม.74+014 - กม.76+054 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 39,140.00 ตร.ม. 15/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/13/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0202 ตอน บรบือ-หนองจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.56+613-กม.60+068 (RT.) ปริมาณงาน 40,501.00 ตร.ม. 15/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/10/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0201 ตอน ไพศาล-บรบือ ตอน 2 ระหว่าง กม.41+651-กม.43+675 (LT.),กม.42+224-กม.43+675 (RT.) ปริมาณงาน 40,448.00 ตร.ม 15/12/2564 คค 06046/พ.1/e-b/9/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 73 รายการ