f
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2562
ลงวันที่ 04/01/2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 1/2562) ณ ห้องประชุมพิทยาพัสดุรีนนท์ แขวงทางหลวงมหาสารคาม

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่1/2562) 0 ดาวน์โหลด

'