f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
การประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
ลงวันที่ 26/04/2564
นายชัยวัฒน์ แสนศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม และช่างควบคุมงานไฟฟ้าแสงสว่าง เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงมหาสารคาม

'