f
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเส้นทาง 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมหาสารคาม
ลงวันที่ 24/07/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุพจน์ เดชบุญรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม (ฝ่ายปฏิบัติการ) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ถนนปลอดภัย” ในโครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเส้นทาง 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม


'