f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ตรวจสอบและแนะนำการปฎิบัติงาน งานจ้างเหมา โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040
ลงวันที่ 18/02/2564

นายธเนศ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม (ฝ่ายปฎิบัติการ) ตรวจสอบและแนะนำการปฎิบัติงาน งานจ้างเหมา โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม - วาปีปทุม ระหว่าง กม.21+120 - กม.23+620 ตามสัญญาที่ มค.27/2563


'