f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงาน งานจ้างเหมา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 202
ลงวันที่ 18/02/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
นายธเนศ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม (ฝ่ายปฎิบัติการ) ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงาน งานจ้างเหมา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ระหว่าง กม.140+297 - กม.142+700 ตามสัญญาที่ มค.1/2564


'